Senin , 18 Oktober 2021

Al-Qur’an

Kesempurnaan Mengucapkan Harakat

Dalam bahasa Arab, terdapat tiga harakat asli yang berfungsi untuk membunyikan huruf-huruf dengan jelas. Ketiga harakat itu adalah fathah (berbunyi “a”), kasrah (berbunyi “i”) dan dhammah (berbunyi “u”). Ketiga harakat ini mesti diucapkan dengan sempurna agar tidak terjadi perubahan bunyi yang menyebabkan tidak sempurnanya setiap huruf yang diucapkan. Walaupun hal …

Read More »

Download Gambar Makharijul Huruf

Tiap bahasa memiliki ciri khas pelafalan kata masing-masing, hal tersebut disebabkan karena huruf-huruf yang digunakan sebagai unsur penyusun kata antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya memiliki perbedaan baik dari sisi tempat keluarnya (makhraj) ataupun karakternya (sifat). Misalnya huruf “r” dalam bahasa Indonesia memiliki perbedaan dari sisi cara melafalkannya dengan …

Read More »

Tempo Dalam Membaca Al-Qur’an

Tempo adalah ukuran kecepatan pada suatu suara tertentu, termasuk ketika membaca Al-Qur’an. Dalam kaitannya dengan tempo membaca Al-Qur’an, maka kita boleh membacanya sesuai dengan apa yang mudah bagi kita. Kita juga bisa menyesuaikan tempo bacaan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada saat membaca Al-Qur’an. Syarat-Syarat Syarat yang terpenting adalah …

Read More »

Hubungan Tajwid dan Tahsin

Setelah memahami makna tartil dan tajwid serta hubungan antara keduanya, maka di sini akan dibahas hubungan antara tajwid dengan tahsin, secara khusus. Adapun secara umum, makna keduanya adalah sebagai berikut : Tajwid berasal dari kata: جود-يَُود-تَويدا artinya “membaguskan”. Kata“tajwid” memiliki makna yang sama dengَan istilُah yang sudah populer, yakni “tahsin” …

Read More »

Kesalahan Dalam Membaca Al-Qur’an

Dalam membaca Al-Qur’an tidak sedikit dari setiap kaum muslimin dan muslimat yang mengalami kesalahan saat membacanya, nah.. kesalahan ini disebut dengan “lahn”, secara bahasa lahn dapat diartikan “kesalahan”, namun secara istilah lahn memiliki pengertian sebagai berikut: اْ لْمَيْلُ وَ اْلإِنْحِرَفُ عَنِ اْلصَّوَابِ “Menyimpang dari yang benar.” Adapun yang dimaksud lahn dalam …

Read More »

Manfaat Mempelajari Ilmu Tajwid

     Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari mempelajari ilmu tajwid, namun pada pembahasan kali ini kita fokuskan pada manfaat-manfaat yang paling besar terlebih dahulu , diantara manfaat yang bisa diperoleh dari mempelajari tajwid adalah: Manfaat Mempelajari Tajwid 1. Menjaga lidah dari lahn (kesalahan) dalam mengucapkan huruf demi …

Read More »

Hukum Beriltizam dengan Tajwid

Para Ulama Qurra (Ahli Qiraat) berbeda pendapat mengenai hukum beriltizam (berpegang teguh/ mengamalkan) dengan tajwid. Sebagian ulama Qurra mewajibkan secara mutlak membaca Al-Quran dengan tajwid. Mereka menjadikan QS. Al-Muzammil ayat ke-4 sebagai hujjah (alasan) untuk menguatkan pendapat tersebut. Hal ini disebabkan bentuk kalimat dalam ayat tersebut bermakna perintah. Sedangkan perintah …

Read More »

Hubungan antara Tajwid dan Al-Qur’an

Setelah memahami makna tartil dan tajwid serta hubungan antara keduanya, maka di sini akan dibahas hubungan antara tajwid dengan tahsin, secara khusus.Adapun secara umum, makna keduanya adalah sebagai berikut: Pengertian secara Bahasa Tajwid berasal dari kata:  جوَّد-يَُجَوِّدُ-تَجْوِ يْدًا Artinya “membaguskan”. Kata “tajwid” memiliki makna yang sama dengَan istilُah yang sudah …

Read More »

Pengertian Tajwid dan Tartil

Allah  جل جلاله saat memerintahkan kaum muslimin dalam kaitannya dengan bagaimana seharusnya membaca Al-Quran, menggunakan kata tartil.  Sebagaimana firman-Nya:  ﴿٤﴾أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا  Dalam terjemahan versi Depag RI, penggalan ayat yang berasal dari QS. Al-Muzzammil ayat ke 4 ini diterjemahkan dengan “…dan bacalah Al- Quran dengan perlahan-lahan.” Kata …

Read More »

Tajwid dan Tartil

Allah subhanahu wata’ala saat memerintahkan kaum muslimin dalam kaitannya dengan bagaimana seharusnya membaca Al-Qur’an, menggunakan kata tartil. Sebagaimana firman-Nya:  ﴿٤﴾أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا  atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan. [QS. Al-Muzammil 73:4] Kata “perlahan-lahan” yang dikutip dalam terjemahan tersebut sangat multi tafsir. …

Read More »